Екипа

ekipaЛуѓето во Малоку делат ист фокус: снабдување на нашите клиенти со иновативни, ефикасни и флексибилни избори и услуги, овозможувајќи и да се фокусираат на нивната мисија!

Нашиот меѓународен тим на експерти успешно работи на сложената логистика и операции кои го поддржуваат нашето портфолио на услуги каде тие се потребни.

Ние активно регрутираме исклучителни луѓе со специфични вештини за пополнување на позиции со клучно значење за нашиот бизнис. Сите од нив се многу посветени на исполнувањето на стандардите за безбедност, квалитет и услуги на Малоку. Тимот на малоку има големо искуство од изведени проекти на хидро електрицни централи во високи ридски и планински региониво

високи цврсти и карпести терени(канјони )који се изработени исклуциво со бушенје и минираннје.